Deklaracja dostępności

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 6 =

Deklaracja dostępności Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Żłobek Dzienny zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • pochodzące z różnych źródeł,
 • dokumenty opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, np. skany dokumentów,
 • niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • staramy się ograniczyć do minimum zamieszczanie plików na stronach, a ich zawartość publikować bezpośrednio na stronie www, aby była w pełni dostępna i gwarantująca lepsze odczytywanie przez czytniki ekranu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dorota Kałużniak.
 • E-mail: zlobek@zlobek.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6468125

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim
 • Adres: 97-300 Piotrków Trybunalski, ul. Belzacka 97E
 • E-mail: zlobek@zlobek.piotrkow.pl
 • Telefon: 44 6468125

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi główne wejście na poziomie chodnika.
Aby dostać się do placówki, należy otworzyć drzwi - otwieramy ręcznie. Po lewej stronie kolejnych drzwi znajduje się domofon na wysokości ok. 1,2 m. Po usłyszeniu dzwonka pracownik obsługi udziela informacji. W gabinecie dyrektora jest podgląd monitoringu obejmujący wejście główne oraz hol. 
Budynek jest dwukondygnacyjny i na każdym poziomie znajduje się korytarz, aby dostać się na pierwsze piętro należy pokonać schody. W budynku nie ma windy, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
W odległości 15 m od żłobka znajduje się parking osiedlowy – brak wydzielonych miejsc dla osoby niepełnosprawnej. 
Dyrektor jednostki wyraża się na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.  
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.