Rekrutacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
   
Uwaga!!! Wniosek do Żłobka w Załączniku.
     REKRUTACJA  DO
MIEJSKIEGO ŻŁOBKA DZIENNEGO
 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
       rozpocznie się od 5 maja 2021r


 
 1. Termin rekrutacji
 Rekrutacja rozpocznie się od 05.05.2021 r. do 20.05.2021r.
 Ogłoszenie wyników nastąpi 31.05.2021r.
 1. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres:
 Rekrutacja dotyczy maluchów, których rodzice starają się o przyjęcie dziecka do żłobka od września 2021r.  
 1. Do rekrutacji przystępują dzieci: urodzone w latach: 2019, 2020,2021
Do żłobka przyjmowane są dzieci:
 • w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 2011 r.
  o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zameldowane na stałe na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego,
 • rodziców, którzy złożyli wypełniony  i podpisany wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka.
Zgodnie z Regulaminem Zasad i Kryteriów Przyjęcia Dziecka do Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim:
Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych do Żłobka będzie większa niż liczba miejsc w Żłobku, pierwszeństwo  w przyjęciu do Żłobka mają dzieci, wg kolejności:
 • rodziców (rodzica) / opiekunów (opiekuna) posiadających „Piotrkowską Kartę Dużej Rodziny” *,
 • dziecko posiada stopień niepełnosprawności*,
 • rodzic/rodzice  posiada/posiadają stopień niepełnosprawności*,
 • samotnie wychowująca dzieci - matka lub ojciec pracująca/pracujący lub/i uczący się w trybie dziennym*,
 • rodziców /opiekunów  pracujących lub/i uczących się w trybie dziennym*,
 • rodzeństwo  aktualnie uczęszcza bądź uczęszczało do żłobka,
 • rodzeństwo uczęszcza do innej placówki oświatowej blisko żłobka*.
* udokumentowane odpowiednim zaświadczeniem urzędowym .
Oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. 
 1. Harmonogram rekrutacji do żłobka
Rekrutacja
Terminy Zadania
 
 
od 05.05.2021r. do 20.05.2021r.
Pobranie Wniosku o przyjęcie  dziecka do żłobka na rok 2021/2022  ze strony Miejskiego Żłobka Dziennego: www.zlobek.piotrkow.pl
Wniosek, w którym  nie są wypisane dane nie będą brane  pod uwagę  w rekrutacji.
 
od 05.05.2021r. do 20.05.2021r. -
w godz. 10.00 do 14.00

(ze względu na sytuację epidemiczną)
 
Przyjmowanie Wniosków o przyjęcie  dziecka do żłobka na rok 2021/2022 do skrzynki na listy umieszczonej przy domofonie ( wejście główne)
 
31.05.2021 r. godz. 10.00 do 14.00
 
 
Informacja o wynikach naboru -  rodzic/opiekun zgłasza się telefonicznie do dyrektora żłobka
tel.: 44 6468125.  

Niezgłoszenie się po wyniki naboru w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.
 
Ważne !!!
Od 1.06 –10.06.2021 r. w godz. 10 .00 -13.30  zawarcie umowy z rodzicami.
Przy zawieraniu umowy o świadczenie usług rodzic/opiekun przedkłada do wglądu wymagane dokumenty  określone w Regulaminie Zasad Przyjęcia  Dziecka do Żłobka .
W przypadku nieokazania wymaganych dokumentów wskazanych  ”Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka”, umowa nie będzie zawarta.
Niepodpisanie umowy we wskazanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w żłobku.
 
 
 
 
INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH
DO MIEJSKIEGO ŻŁOBKA DZIENNEGO
 NA ROK SZKOLNY 2021/2022
 • Podpisywanie umów odbywa się w dniach od 01.06.2021r. do 10.06.2021r.
  w godz. 10.00  -  13.30  (ze względu na sytuację epidemiczną),
(potrzebne dokumenty: dowód osobisty)
 •  WAŻNE - brak podpisanej umowy do dnia 10.06.2021r. oznacza rezygnację
  z miejsca w naszym żłobku.
 
Ilość wolnych miejsc w Żłobku : 59 ( na wszystkie grupy rozwojowe)
  Kolejność zgłoszeń nie ma wpływu na przyjęcie dziecka do żłobka.
 
Wszelkich informacji dotyczących procesu rekrutacji do Żłobka udziela
Dyrektor Miejskiego Żłobka Dziennego w Piotrkowie Trybunalskim -
mgr Dorota Kałużniak
w godzinach 10.00 do 14.00  pod nr tel. 44 646 81 25.
                                                      

Załączniki artykułu