Historia

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 5 =
Miejski Żłobek Dzienny został utworzony w 1988 roku. Bezpośrednio podlegał Zarządowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Przez wiele lat był publicznym zakładem opieki zdrowotnej działającym w formie zakładu budżetowego i realizował zadania z zakresu sprawowania opieki zdowotnej i wychowawczej nad dziećmi zdrowymi od 6 tygodnia do 3 lat. Żłobek zapewniał opiekę wychowawczą, pielęgniarską i lekarską, z położeniem specjalnego nacisku na zapobieganie zachorowaniom, 75 dzeciom w trzech grupach wiekowych.
Od 2011 roku Miejski Żłobek Dzienny działa zgodne z ustawą z dna 4.02.2011 r. o opiece nad dzećmi do lat 3 (Dz.U. Z 2011 r. Nr 45, poz.235, z póżń. zm.).
Żłobek jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Miasta Piotrkowa Trybunalskiego prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Nadzór nad działalnością żłobka sprawuje Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Obszarem działania jest teren Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.
Obecnie żłobek realizuje określoną w ustawie funkcję opiekuńczo – wychowawczo – edukacyjną w zakresie czterech grup rozwojowych dla dzieci od 20 tygodnia do 3 roku życia i sprawuje opiekę nad 100 dzieci.